ELi suhkrutrahv rikub Euroopa inimõiguste konventsiooni ja Eesti Põhiseadust

Seletuskiri kuidas ELi suhkrutrahv rikub Euroopa inimõiguste konventsiooni art 7 ja Eesti Põhiseaduse § 23:

EUROOPA LIIDU SUHKRUTRAHV RIKUB EUROOPA INIMÕIGUSTE KONVENTSIOONI JA EESTI VABARIIGI PÕHISEADUST!

Euroopa Liidu (EL) põllumajandustoodete ladustamise trahv Euroopa Komisjoni 10. novembri 2003. aasta määrusega 1972/2003/EÜ ja suhkrutrahv 14. jaanuari 2004 määrusega 60/2004/EÜ ning täna, kolmapäeval 7. aprillil 2004, Eesti Vabariigi Riigikogus kolmandale lugemisele tulev seaduseelnõu \”üleliigse laovaru tasu seadus\” (272 SE ) rikub Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 7 lõiget 1 ning Eesti Vabariigi põhiseaduse § 23 lõiget 1, sest on ja oleksid liituvates riikides tagasiulatuva jõuga.

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 7 lõige 1 sätestab, et: \”Kedagi ei või tunnistada süüdi kuriteos – teos või
tegevusetuses, mis selle toimepanemise ajal kehtinud siseriikliku või
rahvusvahelise õiguse järgi ei olnud kuritegu\”.

Ka Eesti Vabariigi Põhiseaduses on sätestatud sama põhimõte, § 23 lõige 1 ütleb: \”Kedagi ei tohi süüdi mõista teo eest, kui seda tegu ei tunnista kuriteoks seadus, mis oli jõus teo toimepanemise ajal\”.
Hoolimata eelpoolöeldust on Eesti ( jt 1.mail ELiga liituvate riikide )
parlament ja ministeeriumid 5 kuud ette valmistanud \”üleliigse laovaru tasu seadust\”, mis Eestis seaduse § 24 kohaselt peaks jõustuma 1. mail 2004.

Vähemalt 1 analoogne kohtuasi on olemas, Eestis on see arvatavasti ainus.
Kaks kuud tagasi maksupettuses ja dokumendivõltsimises 1999. a. süüdi
mõistetud Rain Puhk saavutas Euroopa Inimõiguste kohtus võidu Eesti riigi üle, eelnevalt oli Tartu linnakohus ja Riigikohus ta süüdi mõistnud ( Rain Puhk võitis kohtus Eesti riiki, Postimees online, 11. veebruar 2004;
http//www.postimees.ee/120204/online_uudised/126305, täpsemalt vaata Euroopa Nõukogu kodulehelt http://www.coe.ee, PUHK versus Eesti ). Kaitse leidis, et Puhki ei saa süüdi mõista, kuna teo toimepanemise ajal ei olnud kriminaalkoodeksis vastavat kuriteokoosseisu.

Kuigi vastavalt Euroopa Liidu õigusele on Euroopa Liidu määrused vahetult kohaldatavad ja ülimuslikud liikmesriikide seaduste suhtes
( Klaus-Dieter Borchardt, Euroopa Ühenduse Õiguse ABC lk 19, Tallinn 2001, Euroopa Komisjon ) siis ei oma need määrused seadusandlikku jõudu Eesti jt liituvate riikide suhtes enne liitumiskuupäeva 1. maid 2004 tulenevalt Euroopa Liidu ja Eesti vahelise Ühinemislepingu artiklist 2, mis ütleb \”Alates ühinemiskuupäevast on asutamislepingute sätted ning institutsioonide ja Euroopa Keskpanga poolt enne ühinemist vastuvõetud aktid uutele liikmesriikidele siduvad ja neid kohaldatakse nendes riikides vastavalt kõnealustes lepingutes ja käesolevas aktis sätestatud tingimustele\” ( www.euro.delfi.ee/?cid=5512696 ). Et aga E. Liit ei ole Euroopa inimõiguste konventsiooniga liitunud ( ELi põhiseaduse art 7 lg 2 järgi alles taotleb liitumist kuid reservatsiooniga ) ja seega ei ole EL
kohustunud ka seda järgima siis teoreetiliselt võiks spekuleerida võimalusega, et ELi Kohus sunnib Eestit inimõigusi rikkuma ja tagasiulatuva jõuga seadust kehtestama. Kuna aga kõik ELi liikmesriigid on Euroopa inimõiguste konventsiooniga liitunud siis järgib konventsiooni usutavasti ka E. Liit.
/ Argo Loo, RV suhete magistrand, isevaba@yahoo.co.uk /

Seega ei saa EL liituvaid riike trahvida enne 1. maid 2004 ladustatud
põllumajandustoodete omamise eest ning Eesti ei saa trahvida suhkru jt.
põllumajandustoodete ladustajaid tagasiulatuvalt ning seni kuni vastav
seadus ei ole jõustunud võib igaüks nii Eestis kui ka teistes ELi tulevastes
liiduvabariikides osta kokku suhkrut ja muid toiduaineid piiramatul hulgal.
Ja kuigi öeldakse, et ära hõiska enne õhtut, võib Teid kõiki õnnitleda
– Eesti riigile jääb kuni 250 miljonit krooni alles, mis teeb peaaegu 200
krooni iga inimese kohta vanuses 0 kuni 110 aastat ja samuti pääsebb riik lugematutest kohtuasjadest ja kahjutasu maksmisest. Sama rõõmusõnum meie vennasrahvastele tulevastest liiduvabariikidest

Alandliku rahva teenimise tunnustamiseks palun kanda minu arvele nr.
10002040869008 Ühispangas 1,25 miljonit krooni, mis moodustab 0,5% summast (kuni 250 miljonit), mille Eesti riik ja rahvas hoiab kokku tänu eespool kirja pandud mõtetele. Poole summast võiks panna riik ja poole ärimehed:).

NB! Riigikogus toimub asja arutelu ja osade fraktsioonide liikmetele on
seletuskiri edasi antud

Mahlakuu seitsmendal päeval 10217 aastal ( 2004 ) Tallinnas
Argo Loo (e- kirja aadress: isevaba@yahoo.co.uk )
Iseseisvust pooldav
Rahvusvaheliste suhete ja
Euroopa uuringute magistrand

isevaba@yahoo.co.uk

Allikas: BNS

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga